SMEB

Stowarzyszenie Międzynarodowych
Ekspertów Budowlanych

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Kto może zostać członkiem SMEB?

Członkiem SMEB może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec. W obu przypadkach osoba aspirująca do miana członka SMEB musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie może być pozbawiona praw publicznych. Dodatkowo osoba aspirująca do członkostwa w SMEB powinna być aktywna zawodowo lub posiadać dorobek zawodowy w branży związanej z przedmiotem działalności stowarzyszenia. Członkami Stowarzyszenia Międzynarodowych Ekspertów Budowlanych mogą zostać:

  • biegli oraz eksperci z zakresu szeroko pojętej techniki budowlanej, sanitarnej, deweloperskiej oraz likwidacji szkód budowlanych
  • osoby młode, chcące poznać tajniki szeroko pojętej techniki budowlanej, sanitarnej, deweloperskiej oraz likwidacji szkód budowlanych
  • doświadczeni pracownicy chcący podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Członkiem SMEB może zostać osoba, która złożyła wniosek/deklarację członkowską, a jej prośba o przyjęcie do struktur stowarzyszenia została pozytywnie rozpatrzona.

Kto nie może zostać członkiem SMEB?
Do grona członków SMEB nie są przyjmowane osoby, które zostały pozbawione praw publicznych.
Czym różni się członek zwyczajny od zagranicznego, wspierającego i honorowego?
Różnice między rodzajami członków wynikają z ich praw i obowiązków.
Jak wysoka jest składka członkowska w SMEB?
Wysokość składki członkowskiej jest ustalana przez zarząd i jest uzależniona od rodzaju członkostwa:
● Członkowie zwyczajni, wspierający i zagraniczni są zobowiązani do wpłacania na rzecz stowarzyszenia 500 złotych lub 150 Euro rocznie.
● Członkowie, którym stowarzyszenie nadało status honorowych, są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek.
Podane wyżej stawki zostały ustalone na rok 2021.
Jak i kiedy opłacić składkę członkowską?
Składkę członkowską należy opłacić po uprzedniej pozytywnej weryfikacji i przyjęciu do struktur SMEB, lecz nie później niż 14 dni od dnia przyjęcia. Składkę członkowską każdy członek opłaca przelewem bankowym na konto stowarzyszenia.
Kiedy ustaje członkostwo w SMEB?

Członkostwo w Stowarzyszeniu Międzynarodowych Ekspertów Budowlanych ustaje poprzez:

  • śmierć członka,
  • nieuiszczanie składek członkowskich,
  • działanie na szkodę stowarzyszenia,
  • skreślenie z listy członków,
  • utratę praw publicznych, potwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu.